pl en rus fr de
jesteś tu: Produkty dla kolejnictwa > Urządzenia Ochrony Zwierząt > Karta katalogowa

Karta katalogowa

UWAGA PROJEKTANCI i BIURA PROJEKTÓW: Informujemy, że zakończyliśmy prace nad nowym systemem łączności światłowodowej pomiędzy urządzeniami UOZ-1 oraz szafką MDS-UOZ w kontenerze sterującym, który zastąpi dotychczasową łączność wykorzystującą tradycyjny kabel teletechniczny. Nowe rozwiązanie całkowicie wyeliminuje wpływ zakłoceń generowanych przez prądy powrotne sieci trakcyjnej na transmisję danych oraz pozwoli na podniesienie szybkości transmisji. 
Wszystkie systemy UOZ-1 projektowane od maja 2014 roku powinny uwzględniać nowe rozwiązanie. Zainteresowanych szczegółami prosimy o kontakt mailowy pod adresem neel@neel.com.pl lub kontakt telefoniczny.

Wstęp

Przedmiotem niniejszej Informacji Technicznej jest urządzenie ochrony zwierząt UOZ-1. W dokumencie przedstawiono krótki opis urządzenia, podstawowe parametry techniczne, budowę oraz zasadę działania, niezbędne podczas projektowania systemu na linii kolejowej.

Przeznaczenie

Urządzenia UOZ-1 przeznaczone są do instalowania przy szlakach kolejowych i mają za zadanie przeciwdziałać migracji zwierzyny płowej takiej jak sarny, jelenie, łosie, dziki oraz lisy przez tory kolejowe w czasie przejazdu pociągu przy założonej szybkości na linii V=160km/h, zmniejszając do minimum straty w populacji tych zwierząt powodowane zderzeniem z szybko nadjeżdżającym pociągiem, przy jedno­czesnym braku ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się w ich obszarach żerowania i rozrodu.

Jako sekwencje ostrzegawcze zastosowano sygnały akustyczne, wykorzystujące istniejący u zwierząt mechanizm uwarunkowanego genetycznie lęku przed naturalnymi drapieżnikami i niebezpieczeństwami. Sygnały te są emitowane przez urządzenia UOZ-1 przez określony czas, tuż przed przejazdem pociągu. Mogą się zmieniać tak, aby wyeliminować efekt osłabienia czujności zwierząt na wielokrotnie powtarzający się i pochodzący z tego samego obszaru bodziec ostrzegawczy.

Sekwencje dźwiękowe zostały opracowane przez pracowników naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, specjalizujących się w problematyce behawioryzmu dużych zwierząt.

Działanie urządzeń UOZ-1 nie narusza postanowień ustawy o ochronie przyrody, dotyczących zakazu straszenia i płoszenia dzikich zwierząt. Do budowy sekwencji akustycznych stosuje się wyłącznie dźwięki naturalnie występujące w przyrodzie i emitowane z naturalną głośnością.

Celem instalowania urządzeń jest ograniczenie śmiertelności zwierząt.

Obecność siedlisk gatunków chronionych nie stanowi przeciwwskazań do stosowania urządzeń UOZ-1.

Zakres stosowania

Zakres stosowania urządzeń UOZ-1 sprowadza się do ochrony szlaków kolejowych w stałych miejscach migracji zwierząt - jest to wtedy ochrona typu punktowego, pokrywająca swoim działaniem obszar o długości np. ok. 400m, lub jako ochrona typu ciągłego o długości nawet kilku lub kilkunastu kilometrów (np. na granicach rezerwatów, w dużych kompleksach leśnych) działająca na obszarze określonym wielkością rejonu chronionego.

Stosowanie UOZ-1 powinno być uzależnione od szybkości, z jakimi mają jeździć pociągi na danej linii kolejowej oraz od planowanej gęstości ruchu, czyli czasu następstwa pociągów. Przy niskich prędkościach - do 50 km/h - można nie stosować akustycznych urządzeń ochrony, ponieważ działa jeszcze prawidłowo mechanizm „dystansu ucieczki” i zwierzę ma dużą szansę na skuteczną ucieczkę z torowiska. Przy prędkościach większych, to jest pomiędzy 50 – 200 km/h - powinno się stosować urządzenia UOZ-1, które zabezpieczą zwierzęta przed kolizjami, co potwierdzają wyniki wieloletnich badań przeprowadzonych na linii E 20. Przy wysokich prędkościach pociągów, powyżej 200 km/h - konieczne jest grodzenie linii kolejowych i budowa systemu przejść dla zwierząt. Naturalną barierą ograniczającą stosowanie urządzeń UOZ jest gęsty ruch pociągów ze stałym czasem następstwa wynoszącym 5 lub mniej minut (linie kolejowe w obszarach dużych aglomeracji). Dla linii dwutorowej oznacza to, że efekt barierowy staje się bardzo duży i zwierzęta będą miały duże trudności z bezpiecznym przejściem przez torowisko. W praktyce, dla linii magistralnych zjawisko takie praktycznie nie występuje, a jeśli nawet będą istniały okresy czasu z bardzo gęstym ruchem, to również będą istniały okresy krótszych, dłuższych i bardzo długich przerw (np. przerwa nocna), kiedy zwierzęta mogą bez żadnych ograniczeń przebywać w obszarze torowiska lub przez nie przechodzić.

Zarejestrowane na linii E20 przypadki zachowań zwierząt pokazują, że już po czasie 1-2 minut od zakończenia działania urządzeń UOZ i przejazdu pociągu zwierzęta powracają do kontynuowania przerwanych czynności (żerowanie lub próba przejścia przez torowisko).

Budowa i działanie urządzeń UOZ-1

Kompletny system ochrony zwierząt składa się z urządzeń przytorowych UOZ-1 oraz współpracujących z nimi modułów sterująco-kontrolnych UOZ–MDS, zainstalowanych w kontenerach samoczynnej blokady liniowej lub specjalizowanych kontenerach KUOZ. Urządzenia przytorowe są instalowane na stałe, na fundamencie betonowym, posadowionym przy torze, w linii słupów trakcyjnych, naprzemiennie co ok. 70 m (mierzone wzdłuż osi torów).

Aktywowanie urządzeń przytorowych odbywa się na podstawie uzyskanych informacji o lokalizacji pociągów przejeżdżających przez obsługiwany obszar ochrony. W przypadku współpracy systemu UOZ ze stacyjnymi urządzeniami srk, informacje dotyczące przejazdu pociągów przez tory stacyjne oraz na przyległych szlakach są przekazywane poprzez moduł komunikacyjny stacyjnych urządzeń srk UOZ-MDS-SPS, drogą kablową, do modułów diagnostyczno-sterujących UOZ-MDS, zamontowanych w kontenerach KUOZ lub kontenerach sbl.

Zasilanie urządzeń odbywa się drogą kablową z najbliższego kontenera KUOZ lub kontenera sbl, napięciem separowanym 230V 50Hz z podtrzymaniem napięcia zasilania na okres 2 godzin lub bez podtrzymania napięcia (w zależności od wymagań lokalnych). Maksymalny pobór mocy przez jedno urządzenie UOZ-1 wynosi ok. 40 VA i dotyczy ustawienia największej głośności emitowanych sygnałów. Rzeczywisty średni pobór mocy w stanie czuwania wynosi ok. 25 VA (razem z grzałką).

Przytorowe urządzenia UOZ-1 należące do jednego punktu ochrony zwierząt są połączone systemem łączności przewodowej między sobą i z współpracującym z nimi modułem diagnostyczno-sterującym UOZ-MDS. Największa długość linii transmisyjnej liczonej po kablu od kontenera do ostatniego urządzenia UOZ–1 dla każdej gałęzi sterowania nie powinna być dłuższa niż 1200m.

Urządzenie przytorowe jest przystosowane zarówno do uziemienia jak i do połączenia z elementami uszynienia grupowego, wykorzystującego tyrystorowe zwieracze wielokrotnego działania, wyrównującymi potencjał obudowy UOZ-1 z potencjałem szyny jezdnej. Zalecanym rozwiązaniem jest podłączenie urządzeń przytorowych do systemu uszynienia grupowego sieci trakcyjnej, które poprzez podłączenie jednym przewodem do najbliższego słupa trakcyjnego jednocześnie rozwiązuje problem uszynienia i uziemienia urządzeń.

Urządzenia wyposażone są w system diagnostyczny pozwalający zdalnie wykrywać i lokalizować wszelkie nieprawidłowości pracy. Szczegółowa informacja o lokalizacji i rodzaju uszkodzenia jest pokazywana na terminalu (ekran dotykowy) modułu diagnostyczno-sterującego UOZ-MDS w kontenerze.

Urządzenia wyposażone są także w system ochrony przeciwwłamaniowej reagujący na próby demontażu lub zniszczenia obudowy. W razie wykrycia próby zniszczenia lub włamania wszystkie urządzenia należące do jednego punktu odstraszania emitują przez 90 sekund akustyczny sygnał alarmowy, a informacja o włamaniu przesyłana jest do kontenera sbl i dalej do lokalnego centrum sterowania (LCS-CUiD).

Szczegółowe informacje dotyczące projektowania, montażu i serwisowania elementów systemu znajdują się w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) urządzeń ochrony zwierząt na linii kolejowej. 

Dane znamionowe

Urządzenie przytorowe UOZ-1 przeznaczone jest do pracy w klimacie umiarkowanym na wolnym powietrzu.

Ciężar urządzenia UOZ-1 (ob. kompozytowa)     ~19 kg (190N)    

Ciężar urządzenia UOZ-1 (ob. metalowa) 

~27 kg (270N)    

Ciężar fundamentu

~168 kg (1,68kN)    
Stopień ochrony IP 65    
Zasilanie 230VAC, (napięcie separowane)
Prąd znamionowy stanowiska In = 0,12A
Maksymalny pobór mocy 40VA, cosφ>0,9
Zabezpieczenia wyłącznik instalacyjny dwubiegunowy typu C2    
Ochrona p. przepięciowa ochronnik przepięciowy toru zasilania    
Ochrona p. przepięciowa ochronnik przepięciowy toru łączności    
Max. moc wyjściowa wzmacniacza     Pmax=40W   
Napięcie próby
4000 V RMS
Transmisja danych cyfrowych     RS485 lub CAN/RS-485    
Szybkość transmisji
300-1200 bodów dla RS-485    
Temperatura otoczenia
-40°C do +55°C
Max. wilgotność względna powietrza     100%   
Wysokość nad poziomem morza     < 2000m
Rodzaj pracy     praca ciągła     

Wymiary

Budowę i wymiary gabarytowe urządzenia przedstawiono na rys.1. 

  Struktura systemu ochrony (odstraszania) zwierząt - UOZ   


 Schemat przebiegu kabli urządzeń UOZ    

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Białozora 3, 02-817 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30
fax.: (+48 22) 648 41 30, wew. 22
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: